วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.5

กิจกรรมนักศึกษา: การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง Music จำนวน 3 คาบ
สาระการเรียนรู้ : ภาษาอังกฤษ ชั้น : ม. 5

1. มาตรฐานการเรียนรู้ ต.1.1, 1.2, 1.3

2. สาระสำคัญ
การอ่านเรื่องดนตรีที่เกี่ยวข้องกับนักร้องและนักดนตรีแล้วบอกรายละเอียดและสาระสำคัญได้ รวมทั้งการเขียนสรุปเรื่องโดยการเรียบเรียงความคิด และใช้โครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน ด้วยวิธีการถ่ายโอนข้อมูล ความคิด และความรู้สึกสู่การเขียนโดยสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์ โครงสร้าง และสำนวนที่ได้รับจากการอ่านสู่การเขียน นอกจากนั้นนักเรียนยังได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่านแบบกวาดสายตา และเทคนิคการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท (Guessing meaning from context)

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์ปลายทาง
- อ่านเรื่องบุคคลแล้วบอกรายละเอียดได้
- เขียนข้อความสรุปจากเรื่องที่อ่านได้

4. จุดประสงค์นำทาง
- จำแนกชนิดของดนตรีประเภทต่าง ๆ ได้
- เดาความหมายคำศัพท์จากบริบทได้
- บอกรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านได้
- เรียงลำดับคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสมตามเรื่องที่อ่าน
- เขียนบรรยายภาพโดยใช้โครงสร้าง Qualifying adjective ได้ถูกต้อง

เนื้อหา
Vocabulary : consist, accompany, marked beat, composer, immigrant, decade
Structure : Qualifying adjective
Language and culture : Musical Diversity

Functions : - Identifying different types of music
- Reading for details
- Describing pictures

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (คาบเรียนที่ 1)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm - up)
- นักเรียนบอกชนิดของดนตรีที่นักเรียนชอบหรือรู้จักมาคนละ 1 ชื่อ
T : Name one of the types of music you like or know.
S : Pop, rock, country, folk, etc.
ขั้นก่อนการอ่าน (Pre - reading)
- นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ดูภาพเรื่อง Music ช่วยกันตอบคำถามกิจกรรมข้อ 1.1 ใน
LET’S TALK ! ในหนังสือเรียนหน้า 17
- นักเรียนทำกิจกรรมคู่ ผลัดกันถาม-ตอบคำถามในกิจกรรมข้อ 1.2 ในหนังสือเรียนหน้า 17
- ครูนำเสนอคำศัพท์ใหม่จากใบความรู้โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 Music and singers (map)
กลุ่มที่ 2 Musical instruments (map)
กลุ่มที่ 3 General

Mariachi
Mexican
Music
and singers
Tejana
US

Reggae
Caribbean
Nortena
Spanish

Polka
EuropeMusic

Musical instruments
accordion
guitar
electric guitar
bass guitar
drums
General

consist, accompany, marked beat, composer, immigrant, decade

- นักเรียนทำกิจกรรมคู่ ศึกษาความหมายของคำศัพท์จากบริบทในใบความรู้ เช่น
1. The football team consists of eleven players.
2. The singer was accompanied on the piano by his brother.
3. They moved from Myanmar to stay in Thailand. They are Myanmar immigrants.
4. We use the word “compose” for song instead of “write”.
5. When people say “decade”, it means in ten years.

- ครูสุ่มถามความหมายที่นักเรียนเดาหลังจากศึกษาจากใบความรู้
- นักเรียนคู่เดิมทำกิจกรรมเติมความหมายคำศัพท์ในใบงาน
Direction : Fill in the blanks with the given words below :
compose, decade, immigrant, consist, accompany.
1. Her brother ...................... sweet songs on Valentine’s day.
2. Water ...................... of Oxygen and Hydrogen.
3. Then people who moved from their native countries to another country are
called ...................... .
4. Children who ...................... their parents to study in the US have the rights
to go to school with free breakfast and lunch.
5. It takes time for ...................... . To develop education standard.

Answers :
1. composed 2. consists 3. immigrants
4. accompanied 5. decade

- นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ตามครู

ขั้นการอ่าน (While - reading)
- ครูอ่านออกเสียงเรื่อง A Note on Tejana Music จากหนังสือเรียนหน้า 19 หนึ่งครั้ง
- นักเรียนอ่านเรื่อง A Note on Tejana Music ในใจ
- ครูถามคำถามเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจและฝึกการหาคำตอบ เช่น

What kind of music is mentioned in the story?
Who are the singers of each music?
What musical instrument is mentioned in the story?
What is the purpose of the author?

กิจกรรมเสริมทักษะ
นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ๆ ละ 4 คน หาภาพนักร้องและวงดนตรีที่นักเรียนชอบและสนใจ เช่น Backstreet Boys , Nsync, พรชิตา และทาทา ยัง จาก Student Weekly, The Nation Junior, Easy English, etc. ช่วยกันตั้งและตอบคำถามแล้วนำมาให้ครูตรวจความถูกต้อง แต่ละกลุ่มนำคำถามไปแลกกับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ตรวจคำตอบจากกลุ่มเจ้าของคำถาม (เป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นกลุ่ม)

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (คาบเรียนที่ 2)
ขั้นเร้าความสนใจ (Warm - up)
ให้นักเรียนบอกความแตกต่างของดนตรีแต่ละชนิดทั้งไทย และภาษาอังกฤษ เช่น pop, rock, country, folk, rap, reggae, etc. และให้นักเรียนบอกชื่อของเพลงประกอบด้วย
ขั้นการอ่าน (While - reading)
- นักเรียนอ่านเรื่อง A Note on Tejana Music ในใจเพื่อเป็นการทบทวนแล้วจับคู่กันทำกิจกรรม
ข้อ 2.1 (True / False) ใน CHECK IT OUT! ในหนังสือเรียนหน้า 18 และกิจกรรมข้อ 2.2 (Read
the text and mark the correct answer.) ในหนังสือเรียนหน้า 20
- นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนคู่อื่น ครูเฉลยคำตอบด้วยการสุ่มถามคำตอบจากนักเรียน

Answers : กิจกรรมข้อ 2.1
1. F 2. T 3. T 4. F 5. T
6. F 7. T 8. F 9. T 10. T
Answers : กิจกรรมข้อ 2.2
1. a 2. b 3. c 4. a 5. b
6. c 7. a 8. a 9. b 10. c

- นักเรียนซักถามหากสงสัยคำตอบที่ครูเฉลย
- นักเรียนจับคู่เดิมทํากิจกรรมข้อ 3.1 (Complete the table...) และกิจกรรมข้อ 3.2 (Complete
the list....) ใน WORD WEB I ในหนังสือเรียนหน้า 20 และ 21
- นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนคู่อื่น ครูเฉลยคำตอบด้วยการสุ่มถามคำตอบจากนักเรียน

Answers : กิจกรรมข้อ 3.1
A. Europe B. The United States, Mexico
C. Bohemia, Texas D. Paris, St. Petersburg
Answers : กิจกรรมข้อ 3.2
1. Russian (line 23) 2. German (line 25)
3. Mexican (line 30) 4. French (line 35)
5. Russian (line 23) 6. Colombian (line 69)

ขั้นหลังการอ่าน (Post - reading)
- นักเรียนจับคู่กันทำกิจกรรมข้อ 4.3 (Ordering) และกิจกรรมข้อ 4.4 (Matching) ในหนังสือเรียน
หน้า 23
- นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนคู่อื่น ครูเฉลยคำตอบด้วยการสุ่มถามคำตอบจากนักเรียน

Answers : กิจกรรมข้อ 4.3
a) Originally the polka was a dance for young people.
b) The polka became popular throughout Europe very quickly.
c) French emigrants took the polka to America.
d) Tejana music is very different from Nortena.
e) Modern musical instruments have replaced those traditionally used in Tejana
music.

Answers : กิจกรรมข้อ 4.4
1. e 2. d 3. b 4. a 5. c

- นักเรียนนำประโยคที่เรียงลําดับแล้วและจับคู่ถูกต้องแล้วจากกิจกรรมข้อ 4.1 และ 4.2 มาเรียบ
เรียงแล้วเขียนให้เป็นเรื่อง A Note on Tejana Music ส่งให้ครูตรวจความถูกต้อง
Possible answer :
Tejana music originated with the polka which was became popular throughout Europe and took to America by German emigrants. It consisted of a hop and three short steps accompanied by music with a marked beat. Modern musical instruments have replaced those traditionally used in Tejana music. It had suffered in numerable changes in hundred years since its birth before it spread widely seventy years after its appearance.


กิจกรรมเสริม
นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ๆ ละ 4 คน หาภาพและเรื่องราวของนักร้องที่นักเรียนชอบและสนใจจาก Student Weekly, The Nation Junior, Easy English, etc. ช่วยกันทำ story map แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันศึกษากับเพื่อนกลุ่มอื่นและยังสามารถนำไปเขียนเล่าเรื่องของบุคคลดังกล่าวได้ด้วย

7. กิจกรรมการเรียนรู้ (คาบเรียนที่ 3)
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm - up)
ครูให้นักเรียนดูภาพต่างๆ เช่น รถยนต์ บ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ต่าง ๆ แล้วถามคําถามให้นักเรียนบอกลักษณะของคํานามจากภาพ เช่น
T : What does the car look like?
S1 : It’s red.
S2 : It’s big.
S3 : It’s new.
T : What does this house look like ?
S4 : It’s wide.
S5 : It’s beautiful.
S6 : It’s modern.
T : What does the fridge look like ?
S7 : It has a big freezer.
S8 : It has a separate freezer.
S9 : It’s made of strong plastic.
ขั้นนำเสนอโครงสร้าง (Presentation)
- ครูเสนอโครงสร้าง Qualifying adjective จากกิจกรรมที่ 4 : NUTS AND BOLTS กิจกรรมข้อ 4.1
Discovering structure ในหนังสือเรียนหน้า 21
- นักเรียนศึกษาโครงสร้างจากใบงานในกิจกรรมข้อ 4.1 Discovering structure
- ครูสุ่มนักเรียนสรุปการใช้ Qualifying adjective และแสดงเป็นตาราง ดังนี้
1. Adjective เป็นคําคุณศัพท์ใช้ขยายคํานาม
2. เมื่อใช้ Adjective ขยายคํานามต้องวาง Adjective ไว้หน้าคํานามเสมอ
Structure Adjective Noun
1. a separate freezer separate freezer
2. a modern house modern house
3. strong plastic strong plastic
4. a wide freezer wide freezer
5. a new car new car

ขั้นการฝึก (Practice)
- นักเรียนจับคู่กันทำกิจกรรมข้อ 4.2 Choosing ในหนังสือเรียนหน้า 21 และ 22
- นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนคู่อื่น ครูเฉลยคำตอบด้วยการสุ่มถามคำตอบจากนักเรียน

Answers : กิจกรรมข้อ 4.2
a. popular b. German
c. breezy, European, booming d. different names
e. throbbing, Caribbean f. latest

- นักเรียนทำกิจกรรมที่ 5 TIME OUT ! ในหนังสือเรียนหน้า 24 เป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน เล่นเกม
“Describe it to me” โดยผลัดเปลี่ยนกลุ่มให้ข้อมูลและกลุ่มทายจากข้อมูล ดังนี้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง สิ่งของ หรือสถานที่แล้วนำไปให้สมาชิกของอีกกลุ่ม
- สมาชิกที่ได้รับข้อมูลต้องบรรยายข้อมูลที่ได้รับมาให้สมาชิกที่เหลือในกลุ่มทราบและต้องบรรยายไม่
เกิน 10 ประโยค
- กลุ่มที่สามารถทายข้อมูลได้ถูกต้องโดยใช้ประโยคในการบรรยายน้อยที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะ
- ครูคอยดูแลให้ความช่วยเหลือขณะที่นักเรียนทำกิจกรรม
ขั้นหลังการฝึก (Production)
- นักเรียนจับคู่กันทำกิจกรรมเขียนบรรยายภาพโดยใช้โครงสร้าง Qualifying adjective เขียน
บรรยาย ภาพ ๆ ละ 5 ประโยค อย่างน้อย 1 ภาพ
- ส่งประโยคที่เขียนบรรยายภาพให้ครูตรวจความถูกต้อง
- ครูนำผลงานเขียนบรรยายของนักเรียนมาจัดแสดงเพื่อให้นักเรียนได้อ่านผลงานของเพื่อน
นักเรียนคู่อื่นๆ

สื่อการเรียนการสอน
- หนังสือเรียน On Track 2 หน้า 17 - 24
- ใบความรู้เรื่องความหมายคำศัพท์จากบริบท (Power Point)
- ใบงานเรื่องการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท (Power Point)
- ภาพบุคคล สถานที่ สิ่งของ สัตว์ ฯลฯ
- อินเทอร์เนต (สืบค้นข้อมูล)

การวัดและประเมินผล
- สังเกตจากการตอบคำถาม การเดาความหมายคำศัพท์ และการอ่านออกเสียงคำศัพท์
- ผลการปฏิบัติจากใบงานเรื่องการเดาความหมายคำศัพท์
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
- ผลการปฏิบัติกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 และ 4
- ผลงานเขียน
บันทึกผลหลังการสอน
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: